Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 60-letnią tradycją

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GRUPY BOCIANY NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Okres sensytywny: Sporty i równowaga

Tematy tygodnia:

I i II Witamy Nowy Rok, poznajemy państwo Czechy 

        III – IV Co można robić zimą?

    V – Karnawał

 

 • Planowanie pracy wg metody Plan Daltoński;
 • Zapoznanie ze zjawiskiem różnic czasowych ;
 • Poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;
 • Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • Wprowadzenie liczby i cyfry 8, 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym;
 • Wprowadzenie litery: U, u;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych oraz rozdzielanie symboli graficznych wg przyjętego kryterium;a przed mrozem;
 • Utrwalanie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia samodzielnych eksperymentów ze śniegiem;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej;
 • Poznanie symboli narodowych oraz stolicy Czech ;
 • Zapoznanie z literaturą : legendy, bajki, baśnie Czech;
 • Poznanie sportów zimowych Czech;
 • Poznanie charakterystycznych potraw narodowych Czech;
 • Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez udział w warsztatach kulinarnych;
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych za pomocą maty kodującej;
 • Wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru;
 • Poznawanie języka angielskiego poprzez zabawy i pląsy w tym języku ;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • Występ dzieci ze spektaklem „Jasełka” w klubie ,,Krąg” oraz w Kościele Św. Michała Archanioła;
 • Zapoznanie z tradycją noworoczną;
 • Utrwalanie informacji o cykliczności pór roku;
 • Rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami, wyrazami ;
 • Utrwalanie nazw miesięcy i o ich przemienności;
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • Przybliżanie zwyczajów związanych z karnawałem;
 • Kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
 • Rozpoznawanie postaci na podstawie strojów, kostiumów karnawałowych;
 • Okazywanie radości ze wspólnych zabaw, konkursów w czasie baliku;
 • Wybieranie Króla i Królową Baliku.

 

 

soooooon ;)