GRUPA STOKROTKI

 

 

 

Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów,

opłacane przez Miasto Poznań

 

Psycholog mgr Anna M.

Katecheza  Anna W. 

Rytmika  Katarzyna K. 

 

 

 

CZERWIEC

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Okres sensytywny: Radość i pamięć 

 

 

Tematy tygodni: 

I W świecie sztuki: plastyka i muzyka

II Żyć w zgodzie i przyjaźni

III- IV Lato, czekaliśmy tylko na to 


- Kształtowanie motoryki małej, rozwijanie sprawności manualnych poprzez wyk. prac plastycznych różnymi technikami za pomocą plasteliny, masy solnej, farb

- Kształcenie słuchu poprzez określanie dynami i tempa śpiewanych i  słuchanych  piosenek

- Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękiem i ruchem

- Ćwiczenia grafomotoryczne na materiale sypkim i na kartce papieru przygotowujące do nauki pisania

 - Wprowadzanie wyrazów do czytania globalnego wg Domana

- Wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej oraz utrwalanie zasad zachowania się w czasie wycieczek

- Utrwalanie zasad podczas spożywania posiłków z użyciem sztućców, z wprowadzeniem posługiwaniem się nożem

-  Rozwijanie umiejętności określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

- Uświadamianie znaczenia stosowania form grzecznościowych niezależnie od narodowości      

 - Kształtowanie zachowania delikatności i opiekuńczości jak również doświadczeń społecznych, podczas ćwiczeń w parach

-  Odróżnianie prawdziwych zdarzeń od nieprawdziwych, dobra od zła

- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną:, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców, obchody Dnia Rodziny i Dnia Taty

- Ćwiczenia grafomotoryczne na dużej powierzchni np: malowanie kredą i na kartce papieru przygotowujące do nauki pisania

- Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, zauważanie zmian         zachodzących w przyrodzie w okresie lata                                              

-Zapoznanie z różnymi sposobami wykorzystania powietrza, zachęcanie do relaksu połączone z docenianiem piękna przyrody

-Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem          

 - Zwrócenie uwagi na rolę zmysłów podczas wakacyjnych wycieczek, oraz na przedmioty niezbędne do  wędrówek