!!! Zmiany w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu !!!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXXIX/679/VII/2016 oraz uchwały ją zmieniającej XLIX/866/VII/2017 z dnia 06.06.2017rok ulega zmianie kwota  opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad Państwa dziećmi w placówkach przedszkolnych Miasta Poznania odbywać się będzie bez zmian w godzinach

od 8.00 do 13.00.

Natomiast opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza bezpłatnymi wynosić będzie 1,00zł.

 

 Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2017roku.Odpłatność


LINK DO UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  

Odpłatność  przyjmowana jest tylko na konta Przedszkola


PRZEDSZKOLE 51, UL GŁOGOWSKA 40  W POZNANIU

OPŁATA ZA POBYT  na konto BANK PKO BP

59 1020 4027 0000 1402 1263 8369

OPŁATA ZA ŻYWIENIE na konto BANK PKO PB

64 1020 4027 0000 1202 1263 8377

 

W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ NALEŻY :

imię i nazwisko dziecka oraz  miesiąc, za który wnoszona jest opłata, z dopiskiem odpowiednio ( żywienie/ pobyt)

PROSIMY PAMIĘTAĆ ŻEBY PRZELEWY ZA POBYT I ŻYWIENIE DOKONYWAĆ NA ODPOWIEDNIE NUMERY KONT

 Wpłata musi być na koncie Przedszkola do 15 dnia bieżącego miesiąca. 


ZWOLNIENI Z OPŁAT MĄGĄ BYĆ RODZICE,

KTÓRZY WYPEŁNIĄ WNIOSEK / OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ULG W OPŁATACH ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU 2017/2018


RODZICE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZNIŻKI ZA POBYT


1. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 2 DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY OBNIŻENIE OPŁATY O 50%

2. JEŻELI NA DZIECKO PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNY OBNIŻENIE OPŁATY O 50%

3. JEŻELI DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KZTAŁCENIA SPECJALNEGO NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

4. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 2 DZIECI, NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

5. JEŻELI W PRZEDSZKOLU PRZEBYWA JEDNOCZEŚNIE 3 DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

6. JEŻELI RODZIC WYCHOWUJE 4 LUB WIĘCEJ DZIECI POBIERAJĄCYCH NAUKĘ , JEDNAK NIE DŁUŻEJ JAK DO 24 ROKU ŻYCIA NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

7. JEŻELI DZIECKO UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

 

WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYC  DO SEKRETARIATU NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA MIESIĄCA, OD KTÓREGO MA OBOWIĄZYWAĆ ULGA