Wychowujemy jednym głosem

Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją.

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 51 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole51.com

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków
 • niektóre treści zostały przedstawione tylko graficznie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 17-11-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole nr 51 w Poznaniu

DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:

Deklaracje zaktualizowano dnia 28-03-2023 r.

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Palicka,  adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 616 709 248 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Przedszkole nr 51 w Poznaniu mieści się na II piętrze w kamienicy przy Parku Wilsona.
 • Przedszkole nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada dwa wejścia - jedno wejście od strony parku dla rodziców i dzieci, drugie wejście jest od ul. Głogowskiej i jest przeznaczone dla pracowników, interesantów oraz dostawców.
 • W kamienicy nie ma windy, dlatego trzeba wejść po schodach na II piętro.
 • Placówka nie posiada miejsc parkingowych, wzdłuż ul. Głogowskiej znajduje się strefa płatnego parkowania.
 • Do przedszkola można przyjechać transportem publicznym, przystanki są usytuowane blisko placówki.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.